Voor boekingen vanaf 15.10.2016: Verzekeringen Allianz

Nieuwe verzekeringspolis Allianz, geldig voor boekingen vanaf 15.10.2016
De formules met annuleringsverzekering dienen afgesloten te worden binnen de 7 kalenderdagen na de boeking van de reis. Voor reizen met vertrek binnen de dertig dagen na boeking dient de polis afgesloten te worden op de datum van boeking. Deze infofiche is niet bindend en is slechts een summier overzicht van de waarborgen. Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen zal enkel en alleen de volledige tekst van de algemene voorwaarden van onze producten in aanmerking komen. U kunt deze voorwaarden hier downloaden. We bezorgen u hieronder de korte samenvatting van deze polis.

Standaard werkt NORDIC met 3 ALLIANZ-polissen

 • 4%: Annuleringsverzekering (deel IV en V)
 • 6,5%: Annulerings- en bijstandsverzekering (EXCLUSIVE SELECTION – alle onderdelen I tot VII gedekt)
 • € 3 pp pd of € 8 per gezin per dag – (deel I, III, V, VI en VII) – Geen dekking van gemotoriseerde sporten – Enkel geldig voor het Europese vasteland

I Assistance Personen

 • onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) en onbeperkte repatriëringskosten
 • medische nabehandelingskosten in België tot € 6.250,na een ongeval in het buitenland
 • dekking van gemotoriseerde sporten
 • catastrofedekking: verlenging verblijfskosten tot € 600 pp
 • verlenging of verbetering van het verblijf om medische redenen
 • morele schadevergoeding vanaf 2 dagen hospitalisatie in het buitenland: € 50/dag
 • vervroegde terugkeer omwille van dringende redenen
 • opsporings- en reddingskosten tot € 6.250
 • terugbetaling skipass, geboekte sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal bij repatriëring of hospitalisatie

II Assistance Voertuigen

 • in België vanaf 10km van de woning en in heel Europa
 • pechverhelping en sleping
 • repatriëring van het voertuig, de passagiers, de bagage en de huisdieren
 • verzending van wisselstukken
 • juridische bijstand
 • transport van de verzekerde inzittenden
 • caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd

III Home Assistance

 • bijstand bij zware schade aan de woning
 • kosten voor slotenmaker
 • informatiedienst

IV Annulering

 • Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten van de reis tot € 10.000 pp in geval van
 • ziekte, incl. voorafbestaande ziekte (bij de polis van 4% enkel verzekerd op voorwaarde dat de ziekte op moment van boeking minstens 2 maanden stabiel is, bij 6.5% steeds verzekerd), ongeval, overlijden van de verzekerde persoon, partner, familielid of reisgezel
 • zelfmoord van een familielid
 • overlijden van kat, hond of paard
 • schade aan de woning
 • ontslag
 • echtscheiding of feitelijke scheiding
 • uitzetting uit de huurwoning
 • diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum
 • adoptie
 • orgaantransplantatie
 • annulering van het cultureel of sportief evenement dat het hoofddoel van de reis was
 • annulering van uw burgerlijke huwelijksplechtigheid

V Compensatiereis

 • waardebon geldig voor nieuwe reis in geval van vroegtijdige terugkeer tot € 10.000 pp

VI Reisgoed

 • vergoeding tot € 2.000 pp i.g.v. diefstal, beschadiging, verlies of laattijdige overhandiging vanwege het openbaar vervoer
 • GSM, laptop en sportmateriaal verzekerd
 • tussenkomst voor de strikt noodzakelijke aankopen bij laattijdige aankomst in het buitenland.

VII Kapitaal Reisongevallen

 • vergoeding tot € 12.500 pp bij overlijden en blijvende invaliditeit na een ongeval in het buitenland

Voor boekingen van 1 april 2015 t.e.m. 14 oktober 2016: Verzekeringen Allianz

Nordic werkt voor boekingen vanaf 01.04.15 samen met verzekeringsmaatschappij Allianz
De formules met annuleringsverzekering dienen afgesloten te worden binnen de 7 kalenderdagen na de boeking van de reis. Voor reizen met vertrek binnen de dertig dagen na boeking dient de polis afgesloten te worden op de datum van boeking. Deze infofiche is niet bindend en is slechts een summier overzicht van de waarborgen. Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen zal enkel en alleen de volledige tekst van de algemene voorwaarden van onze producten in aanmerking komen. U kunt deze voorwaarden hier downloaden. We bezorgen u hieronder de korte samenvatting van deze polis.

Standaard werkt NORDIC met 4 ALLIANZ-polissen

  • 4%: Annuleringsverzekering (zie onder deel VII + V)
  • 6%: Top Selection – sterke aanrader – (zie onder deel II tot en met IX zijn gedekt!)) – Geen dekking van gemotoriseerde sporten
  • 7,8%: Top Selection met exclusieve garanties (formule hierboven met uitbreiding) – Wel dekking lichamelijke letsels bij gemotoriseerde sporten (maar: exclusief medische nabehandelingskosten in België)
  • € 3 pp pd of € 8 per gezin per dag (buiten Europa prijzen X 2) – (zie onder deel II, III, V, VIII, IX) – Geen dekking van gemotoriseerde sporten – Enkel geldig voor het Europese vasteland

De verzekerde bedragen gelden als maximaal mogelijke schadeloosstelling voor de volledig gewaarborgde periode.
Ongeacht het aantal contracten dat met Allianz Global Assistance werd afgesloten, zijn de maximaal verzekerbare bedragen:

  • 10.000 EUR/verzekerde persoon in geval van de waarborgen “Compensatiereis” en “Annulering”. Reissommen/huurprijzen die dit maximum overschrijden, kunnen niet worden verzekerd, zelfs niet indien het verzekerde bedrag wordt beperkt tot 10.000 EUR/verzekerde persoon;
  • 3.750 EUR/verzekerde persoon in geval van de waarborg “Reisgoed”;
  • 75.000 EUR/verzekerde persoon in geval van de waarborg “Kapitaal Reisongevallen”;
  • De in dit contract vermelde bedragen in geval van de andere waarborgen.

II. ASSISTANCE PERSONEN
Allianz Global Assistance organiseert en betaalt het volgende:

  1. Medische kosten, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, u overkomen in het buitenland
  1. Uw gezondheidstoestand, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, vergt een transport of repatriëring
  1. U moet uw verblijf, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, op medisch voorschrift verlengen
  1. U moet uw verblijf, ingevolge een staking van de transportonderneming die uw terugreis verzorgt, verlengen: vergoeding van max. 3 hotelnachten
  1. U moet uw verblijfsaccommodatie, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, op medisch voorschrift verbeteren: vergoeding van max. 7 hotelnachten voor u en één verzekerde persoon
  1. U dient, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, gehospitaliseerd te worden
  1. U moet voortijdig vanuit het buitenland naar uw woonplaats terugkeren
  1. Overlijden van een verzekerde persoon in het buitenland
  1. Overlijden van een verzekerde persoon tijdens een verplaatsing in het land van zijn woonplaats
  1. Opsporings- en reddingskosten in het buitenland
  1. Skipas
  1. Sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal
  1. Verloren, gestolen of gebroken geneesmiddelen, prothesen, brilglazen of contactlenzen in het buitenland
  1. Verloren of gestolen reisgoed in het buitenland
  1. Verloren of gestolen vervoerbiljetten
  1. Verloren of gestolen identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs of visum) in het buitenland
  1. Honden en katten
  1. Onvoorziene uitgaven

III. HOME ASSISTANCE
Allianz Global Assistance kan volgende diensten leveren:

  1. Inlichtingendienst: Allianz Global Assistance kan u helpen uw reis voor te bereiden door het geven van informatie over o.a.:
   • De hygiënische en medische voorzorgsmaatregelen;
   • De administratieve formaliteiten voor reizigers, voertuigen en huisdieren;
  1. Uw niet-meereizend minderjarig kind moet worden gehospitaliseerd wegens ziekte of ongeval, tijdens uw verplaatsing in het buitenland
  1. Er ontstaat zware stoffelijke schade aan uw woonplaats terwijl u op reis bent
  1. U verliest de sleutels van uw woning, deze zijn gestolen of de sloten zijn beschadigd door een inbraakpoging:

IV. ASSISTANCE VOERTUIGEN

De verzekerde voertuigen: De voertuigen van maximum 10 jaar oud, vermeld in de rubriek “Verzekerde Voertuigen” van de Bijzondere Voorwaarden (zie pdf voor uitsluitingen e.d.).

Allianz Global Assistance organiseert en betaalt het volgende:

  1. Pechverhelping en sleping
  1. Vervoer & repatriëring
  1. Hulpverlening in geval van diefstal
  1. Wisselstukken in het buitenland
  1. Stallingskosten
  1. Hulpverlening voor uw caravan of uw aanhangwagen
  1. Hulpverlening voor uw plezierboot

V. COMPENSATIEREIS
1. De waarborg
Op voorwaarde dat u een reiscontract had, vergoedt Allianz Global Assistance u een nieuw reiscontract via dezelfde reisbemiddelaar. Dit gebeurt onder de vorm van een nominatieve, niet-overdraagbare waardebon die geldig blijft tot 18 maanden na het schadegeval. De tegenwaarde ervan zal uitbetaald worden tot maximaal de reissom/huurprijs die u heeft betaald voor het afgebroken reiscontract. In verband met het verzekerde bedrag is artikel VII.2. van de waarborg “Annulering” van toepassing.
2. Toepassingsgebied:
2.1. U wordt om medische reden voortijdig gerepatrieerd wegens uw ziekte of uw ongeval
2.2. Het totaal verlies van uw voertuig ten gevolge van een ongeval tijdens uw reis met uitzondering van de terugreis
2.3. U wordt voortijdig om een andere reden gerepatrieerd

VI. BIJKOMENDE BEPALINGEN IN VERBAND MET DE WAARBORGEN ASSISTANCE PERSONEN, HOME ASSISTANCE, ASSISTANCE VOERTUIGEN EN COMPENSATIEREIS
1. Achtergelaten goederen in het buitenland
2. Telecommunicatiekosten in het buitenland in geval van een door dit contract verzekerde hulpverlening (tot 125 EUR)
3. Juridische bijstand in het buitenland:
3.1. De vergoeding van de erelonen van uw expert, gerechtsdeurwaarder en advocaat ter plaatse (tot 250 EUR/polis)
3.2. De vergoeding van de erelonen van uw expert ter plaatse tot 250 EUR/polis, tot vaststelling van foutieve herstellingen aan uw voertuig
3.3. U wordt in het buitenland gerechtelijk vervolgd omwille van een ongeval
4. Het doorgeven van een dringende boodschap
5. Taalproblemen in het buitenland: indien een beroep moet worden gedaan op een tolk, neemt Allianz Global Assistance de kosten ten laste tot 125 EUR.
6. Niet gewaarborgde hulpverlening: Indien uw schadegeval niet gewaarborgd is door dit contract, kan Allianz Global Assistance u helpen uit menselijke overwegingen en onder bepaalde voorwaarden. In dit geval moeten alle kosten volledig en vóór de organisatie van de hulpverlening aan Allianz Global Assistance betaald worden.

VII. ANNULERING
1. De waarborg:
1.1. De terugbetaling van de door het reiscontract verschuldigde annuleringskosten, met uitsluiting van alle dossierkosten, wanneer u het reiscontract annuleert vóór de eigenlijke aanvang van het reisarrangement.
2. Het verzekerde bedrag:
Het verzekerde bedrag is de reissom/huurprijs vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Dit moet gelijk zijn aan de reissom/huurprijs van het reiscontract.
Indien het verzekerde bedrag lager is dan de reissom/huurprijs van het reiscontract, is Allianz Global Assistance slechts tot prestatie gehouden naar verhouding van het verzekerde bedrag tot deze reissom/huurprijs.
In geval van de Top Selection (met of zonder exclusieve garanties) en de formule Annulering A la Carte is het maximumbedrag voor de schadeloosstelling 10.000 EUR/verzekerde persoon.
In geval van de Travel Selection (enkel van toepassing voor de waarborg “Compensatiereis”) en de Flight Selection (met of zonder exclusieve garanties) en indien er geen aanvullende waarborg “Annulering en Compensatiereis” werd onderschreven, wordt er geen rekening gehouden met de voorgenoemde evenredigheidsregel en gelden andere maximumbedragen voor de schadeloosstelling:
3. Toepassingsgebied:
Op voorwaarde dat de ingeroepen reden voor u een ernstig beletsel vormt zodat u uw geboekte reis onmogelijk kan ondernemen, kan u en elke verzekerde persoon die ten opzichte van u onder de definitie van de familiale formule valt, annuleren in de volgende gevallen:
3.1. Ziekte, ongeval of complicatie tijdens de zwangerschap van uzelf, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
3.2. Overlijden van uzelf, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of elke minderjarige bloed- of aanverwant tot en met de derde graad;
3.3. Uw zwangerschap op zich en dit indien de reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het contract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven.
3.4. De premature bevalling van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.
3.5. Zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen
3.6. Verdwijning of kidnapping van uzelf, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad
3.7. Het openbaar vervoermiddel, uw persoonlijk voertuig of dat van uw reisgezel waarmee u zich naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement (transport, verblijf, …) begeeft wordt tijdens dat traject of binnen de 5 dagen ervoor geïmmobiliseerd
3.8. Het voertuig dat de transfer verzekert naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement wordt geïmmobiliseerd tijdens dat traject, loopt vertraging op of blijft in gebreke
3.9. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft wordt ontslagen als werknemer.
3.10. U sluit een arbeidscontract af voor een duur van tenminste 3 maanden op voorwaarde dat u:
• Ofwel als werkzoekende was ingeschreven bij de V.D.A.B. of een andere bevoegde overheid;
• Ofwel de afgelopen drie maand afstudeerde of uw opleiding beëindigde.
3.11. U bent beroepsmilitair en u dient op militaire of humanitaire missie te vertrekken en op voorwaarde dat deze missie niet te voorzien was op het ogenblik van de boeking van de reis.
3.12. U mag om medische redenen niet worden ingeënt of geïmmuniseerd, op voorwaarde dat dit door de plaatselijke autoriteiten verplicht is.
3.13. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen: voor een orgaantransplantatie, voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening, voor een onverwachte missie voor een officiële humanitaire organisatie, voor de adoptie van een kind, als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief, als jurylid voor het Hof van Assisen.
3.14. Enkel voor de formules Top/Flight Selection met exlusieve garanties: Huwelijksreizen: De annulatie van uw burgerlijke huwelijksplechtigheid voor zover u ons daarvan een officieel document overmaakt.
3.15. Uw echtscheiding voor zover de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking van de reis
3.16. Uw feitelijke scheiding voor zover één van beide duurzame partners van domicilie veranderde na de boeking van de reis
3.17. U moet een herexamen afleggen, op voorwaarde dat dit plaatsvindt tijdens of binnen de 31 dagen na de reis, en dat uitstel van het herexamen onmogelijk is.
3.18. Enkel voor de formules Top/Flight Selection met exclusieve garanties: Uw vakantie wordt ingetrokken door uw werkgever omwille van het feit dat u een examen moet afleggen in het kader van uw professionele activiteiten. U dient ons hiervan een attest van uw werkgever over te maken.
3.19. Diefstal van uw identiteitsdocumenten of uw visum binnen de 48 uren voor vertrek op voorwaarde dat u deze diefstal bij de bevoegde instanties heeft aangegeven.
3.20. Het visum dat u nodig heeft om het gereserveerde reisarrangement te ondernemen wordt geweigerd.
3.21. De toegang tot het land van uw bestemming wordt u geweigerd, op voorwaarde dat u in het bezit bent van alle wettelijk vereiste documenten.
3.22. Het plotse overlijden van uw hond of kat binnen de 7 dagen voor uw vertrek mits voorlegging van een certificaat van overlijden door een dierenarts waaruit blijkt dat uw huisdier in goede gezondheid verkeerde op het moment van de boeking van de reis.
3.23. U wordt onverwacht uit uw huurwoning gezet op voorwaarde dat uw huurcontract bij de boeking van de reis nog niet was opgezegd door de eigenaar van de woning en op voorwaarde dat u de woning moet verlaten tussen de datum waarop de reis geboekt werd en 30 dagen na de datum waarop de terugreis oorspronkelijk gepland was.
3.24. Een bejaarde bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad dient het rusthuis waar hij/zij verblijft onverwacht te verlaten binnen de 30 dagen voor de datum van vertrek zoals deze oorspronkelijk gepland was en u Allianz Global Assistance een schriftelijk attest van de instelling kan voorleggen.
3.25. Enkel voor de formules Top/Flight Selection met exclusieve garanties: Het cultureel of sportief evenement met publieke notoriteit op de plaats van uw reisbestemming dat het voorwerp van uw verblijft ter plaatse uitmaakt wordt geannuleerd.
3.26. Een reisgezel annuleert op basis van één van de voornoemde redenen zodat u alleen of met slechts 1 reisgezellen moet reizen.
4. Forfaitaire vergoeding in geval van vertraging van uw lijnvlucht:
In geval uw lijnvlucht bij vertrek naar uw reisbestemming in het buitenland minimum 12 uur vertraging heeft opgelopen en op voorwaarde dat u een verklaring kan voorleggen van de bevoegde instanties van de luchthaven, keert Allianz Global Assistance u de forfaitaire som uit van 37,50 EUR/persoon vanaf 12 uur vertraging en 75 EUR/persoon vanaf 36 uur vertraging.
Deze waarborg is niet cumuleerbaar met een andere waarborg van dit contract

VIII. REISGOED = bagage
1. Het verzekerde bedrag: Het verzekerde bedrag is het bedrag vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
In geval van een Top, Travel of Flight Selection is het verzekerde bedrag 1.250 EUR/verzekerde persoon.
Enkel voor de formules Top/Flight Selection met exclusieve garanties is het verzekerde bedrag 2.000 EUR/verzekerde persoon.
2. De waarborg: Allianz Global Assistance verzekert uw reisgoed tegen:
2.1. Diefstal
2.2. Gedeeltelijke of totale beschadiging
2.3. Niet aflevering door het openbaar vervoer, een private transportonderneming of de reisorganisator na hun bewaarneming
2.4. Vertraging van de aflevering op de plaats van reisbestemming in het buitenland met minstens 12 uur door het openbaar vervoer, een private transportonderneming of de reisorganisator na hun bewaarneming
3. De verzekering van het reisgoed tegen diefstal:
3.1. Als het reisgoed zich in een door u gebruikte personenwagen (geen cabriolet, mobilhome, 4×4-wagen of minibus) bevindt die met de sleutel werd afgesloten, waarvan de ruiten en het dak volledig dicht zijn en waar bij het reisgoed volledig uit het zicht is in de afgesloten, van een hoedenplank voorziene kofferruimte: Tegen diefstal door gekenmerkte inbraak tussen 7 en 22 uur.
3.2. Als het reisgoed zich in uw hotelkamer of vakantiewoning bevindt: Tegen diefstal met gekenmerkte inbraak.
3.3. Als het reisgoed zich onder uw toezicht bevindt of door u wordt gedragen: Tegen diefstal gepleegd met fysiek geweld op de persoon.
3.4. Als de diefstal niet voldoet aan de voorgaande bepalingen van dit artikel:
Indien de voorwerpen door u als een goede huisvader werden beschermd tegen diefstal. Op een openbare plaats of een plaats die ook voor andere personen toegankelijk is dient u sowieso zelf steeds toezicht te houden op de voorwerpen.
4. De berekening van de schadevergoeding:
4.1. De schade wordt in eerste risico vergoed, en alle vergoedingen worden aan u uitbetaald.
4.2. De schadevergoeding wordt berekend op basis van de prijs die u heeft betaald bij de aankoop van de verzekerde voorwerpen, rekening houdend met de minderwaarde ingevolge ouderdom of slijtage.
4.3. Bij gedeeltelijke beschadiging wordt alleen de herstelling van het voorwerp vergoed, met uitsluiting van expertise- en vervoerkosten.
4.4. De schadevergoeding kan niet hoger liggen dan de prijs die u heeft betaald bij de aankoop van het verzekerde voorwerp. Allianz Global Assistance vergoedt enkel de werkelijk geleden schade. Er wordt ook geen rekening gehouden met onrechtstreeks geleden schade.
4.5. Indien het reisgoed na diefstal of definitieve niet-aflevering wordt teruggevonden, dient u Allianz Global Assistance de reeds ontvangen vergoeding terug te betalen, onder eventuele aftrek van de vastgestelde en verzekerde schade.
4.6. De schadevergoeding is beperkt tot het verzekerde bedrag. De schadevergoeding is eveneens beperkt tot:
• 30% van het verzekerde bedrag per verzekerde persoon, voor: (50% van het verzekerde bedrag per verzekerde persoon voor de formules Top/Flight Selection met exclusieve garanties)
– Elk voorwerp afzonderlijk;
– Alle waardevolle voorwerpen samen (zie ook artikel XI.6.1.1.);
– Alle sportmateriaal en sportuitrusting samen;
– Alle schade te wijten aan het breken van reisgoed;
– Alle schade te wijten aan diefstal van of uit een huurwagen;
– Alle schade te wijten aan diefstal die valt onder artikel VIII.3.4.
• De administratieve kosten tot 125 EUR/verzekerde persoon voor de vervanging van alle identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs of visum), bank-, krediet- en magnetische kaarten samen;
• De strikt noodzakelijke aankopen tot 20 % van het verzekerde bedrag per verzekerde persoon, in geval van het artikels VIII.2.4. Indien dit reisgoed nadien definitief verloren blijkt te zijn, zal deze vergoeding in mindering worden gebracht van de schadeloosstelling die u dan zal ontvangen.

IX. KAPITAAL REISONGEVALLEN
1. Het verzekerde bedrag is het bedrag vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
In geval van een Top Selection (met of zonder exclusieve garanties), Flight Selection (met of zonder exclusieve garanties) en Travel Selection is het verzekerde bedrag 12.500 EUR/verzekerde persoon.
2. De waarborg:
2.1. In geval van overlijden ingevolge een ongeval en binnen een termijn van 1 jaar na het ongeval, wordt het verzekerde bedrag betaald aan de begunstigde met naam aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden of bij ontstentenis aan de wettelijke erfgenamen, na aftrek van de schadevergoeding die eventueel reeds zou uitgekeerd zijn voor blijvende invaliditeit ingevolge het ongeval.
Voor de kinderen jonger dan 15 jaar wordt het verzekerde bedrag vervangen door de vergoeding van de begrafeniskosten tot 1.875 EUR/verzekerde persoon.
2.2. In geval van blijvende invaliditeit ingevolge een ongeval, wordt het verzekerde bedrag u evenredig met de graad van uw blijvende fysiologische invaliditeit uitbetaald. Deze graad wordt bepaald vanaf de dag van de consolidatie en ten laatste 3 jaar na het ongeval, volgens het officiële Belgische Barema voor Invaliditeit.
De kapitalen voorzien voor overlijden en blijvende invaliditeit kunnen niet worden gecumuleerd.

X. UW VERPLICHTINGEN
Zie pdf.

XI. UITSLUITINGEN
Zie pdf.

© Copyright - Nordic | Kasteelstraat 188 9255 Buggenhout | Licentie 7039 (Toerisme Vlaanderen) | Contact